Sunday, January 11, 2009

介绍

这个博客是我第一尝试用汉语写作。我在学普通话。我将把我的进步记录在这里。

Zhe ge bo ke shi wo di yi ci chang shi yong han yu xie zuo. Wo zai xue Putonghua. Wo jiang ba wo de jin bu ji lu zai zhe li.